Σχέδιο αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.2.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 27.2.2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  1. Διακοπή εργασιών της θυγατρικής εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ ΑΕ και θέση αυτής σε εκκαθάριση

To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προτείνει την διακοπή εργασιών της θυγατρικής εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ ΑΕ και θέση αυτής σε εκκαθάριση για λόγους οικονομίας κλίμακας

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ θα επαναδραστηριοποιηθεί στο σύνολο της δραστηριότητας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ ΑΕ, με τη δημιουργία νέου τμήματος εντός της εταιρίας.

  1. Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:  

Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 4548/2018,  με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

  • • Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
  • • Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 4,00
  • • Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,50
  • • Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Η εταιρία κατέχει αυτή τη στιγμή ήδη 469.916 μτχ. βάσει των προηγούμενων αποφάσεων.

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών σε μετόχους της Εταιρίας κλπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

  1. Αντικατάσταση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Η   Γενική   Συνέλευση   καλείται   να εγκρίνει την εκλογή του νέου μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής Βασίλη Πετίνη - Partner της RSM Greece, σε αντικατάσταση του παρατηθέντος μέλους Ευθύμιου Χατζηστεφανίδη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις