Διαχείριση Κινδύνων & Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας  καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, της Απόφασης 1/891/30.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει επαρκές Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Κύρια αποστολή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. Κατά τη θέσπιση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, αξιολογούνται η πολυπλοκότητα και η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της προώθησης των νέων προϊόντων και των επιχειρηματικών πρακτικών.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της Διαχείρισης Κίνδυνων, η Εταιρεία εφαρμόζει το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου που έχει καταρτίσει η Επιτροπή του COSO το 2004. Σύμφωνα με το πλαίσιο COSO. η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων ορίζεται ως «μια διαδικασία που πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας, τη διεύθυνση και το υπόλοιπο προσωπικό, που εφαρμόζεται στη  ρύθμιση  της  στρατηγικής  και  σε  όλη  την  έκταση  της  επιχείρησης. Είναι σχεδιασμένη  με  σκοπό  να  αναγνωρίζει  πιθανά  γεγονότα  που ενδέχεται να επηρεάσουν  την  οντότητα,  να  διαχειρίζεται  κινδύνους  και  να  παρέχει  λογική  και βέβαιη διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.». Το  συγκεκριμένο  πλαίσιο  αποτελείται  από  τρεις  διαφορετικές  διαστάσεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

Βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων είναι οι ακόλουθες:

  • Ο εντοπισμός, αξιολόγηση και αναφορά των σημαντικότερων κινδύνων, καθώς και η εύρεση των κατάλληλων μεθόδων για ελαχιστοποίηση αυτών.
  • Εισηγείται σχετικά με το risk profile και risk appetite της Εταιρείας.
  • Εισηγείται σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.
  • Εισηγείται σχετικά με τη συνολική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων.
  • Εκτιμά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις επί των υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων.
  • Υποβάλει εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνων και λοιπές αναφορές.

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων& Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

Πολτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις