Ουσιαστικά Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Καθορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

H αλληλεπίδραση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαδικασία ανάδειξης και προτεραιοποίησης των ουσιωδών θεμάτων της εταιρείας, καθώς τα θέματα αυτά επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση των επιχειρηματικών της πολιτικών και δράσεων.

Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των ουσιωδών θεμάτων, εμπλέκονται ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη της και λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες τους. Κατά την εν λόγω διαδικασία, η εταιρεία εξετάζει τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της και προκαλούν τις ουσιαστικότερες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η ανάλυση ουσιαστικότητας πραγματοποιήθηκε μέσα από τις ακόλουθες τρεις φάσεις:

Α. Αναγνώριση Ουσιαστικών θεμάτων

Στο πρώτο στάδιο, λάβαμε υπόψη την Αρχή της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών και του Πλαισίου Βιωσιμότητας των Προτύπων GRI. Εντοπίσαμε τα θέματα που σχετίζονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις που δημιουργεί η εταιρεία με την επιχειρηματική της στρατηγική, καθώς επίσης τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών της.

Β. Ιεράρχηση των θεμάτων

Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης, προέκυψε η ιεράρχηση των θεμάτων που αναγνωρίστηκαν στο πρώτο στάδιο, σύμφωνα με τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

 • 1ο κριτήριο: Ιεράρχηση των αναγνωρισμένων προσδοκιών ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας, σχετικά με την επίδοση της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέθοδος διαβούλευσης: Συνεντεύξεις με εκπροσώπους ομάδων ενδιαφερομένων μερών.
 • 2ο κριτήριο: Ιεράρχηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση που έχουν στην εταιρεία, σύμφωνα με το επιχειρηματικό της μοντέλο και τις δραστηριότητές της.

Μέθοδος διαβούλευσης: Αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας και προσωπικές συνεντεύξεις

 Γ. Επικύρωση

Στο τρίτο στάδιο, επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου από τη Διοίκηση της εταιρείας.

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιπρόσθετα, στη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικότητας, η εταιρεία έχει συνδυάσει τις διαδικασίες Βιώσιµης Ανάπτυξης, Κανονιστικής Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων, αναπτύσσοντας µια ολιστική προσέγγιση.

 1. Οικονομική Επίδοση της εταιρείας
 2. Υπεύθυνη πολιτική για την Κοινωνία και την Αγορά
 3. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 4. Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων
 5. Διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και της κανονιστικής συμμόρφωσης
 6. Ενίσχυση της απασχόλησης
 7. Διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας υποδομών και της επιχειρησιακής συνέχειας
 8. Δημιουργία υγιούς οικοσυστήματος συνεργατών και υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας
 9. Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εργασία
 10. Τοπικές Κοινωνίες
 11. Υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας

 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΤΟ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις