Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εφτά  μέλη, εκ των οποίων τέσσερα  από τα μέλη του ΔΣ εκτελεστικά μέλη και τρία μη εκτελεστικά, εκ των οποίων, δύο είναι ανεξάρτητα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του παρέχει ο Νόμος, η Γενική Συνέλευση και το Καταστατικό της Εταιρείας. Μέσα στα προαναφερθέντα πλαίσια, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

 • καθορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής, ο σχεδιασμός της γενικής πρακτικής της επιχείρησης, η δημιουργία εταιρικής κουλτούρας.
 • Η εφαρμογή της γενικής εταιρικής πολιτικής και η επικοινωνία των αποφασισμένων επιχειρηματικών στόχων προς τα κατώτερα κλιμάκια.
 • Η αξιολόγηση των εισηγήσεων και προτάσεων των Διευθυντών των Διευθύνσεων.
 • Η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεως και του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεως.
 • Η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρείας. Ο έλεγχος και η έγκριση των μεγάλων κεφαλαιακών δαπανών, των προς υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
 • Ο καθορισμός της πολιτικής αντιμετώπισης των κινδύνων και η δημιουργία πλαισίου δράσεων.
 • Η ύπαρξη επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Η ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχειρηματική πρακτική και η εποπτεία επί του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κώδικα Δεοντολογίας.
 • Η παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.
 • Η συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με την εν ισχύ νομοθεσία και την Εταιρική πρακτική.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εξουσιών και καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και οι σχετικές αποφάσεις του λαμβάνονται από όλα τα μέλη του ανεξαρτήτων της ιδιότητας τους ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων.

Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

Πολιτική Καταλληλότητας Διοικητικού Συμβουλίου

Πολιτική Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου 2021

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις