Επιτροπή Ελέγχου

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 44 του ν. 4449/2017, είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποτελούμενη από δύο πρόσωπα ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του ν. 3016/2002, από την Εταιρία και ένα ανεξάρτητο, κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του ν. 3016/2002, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία.

Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στο Ν. 4449/2017 ως εξής:

Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να :

 • ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
 • παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της
 • παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρίας χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της,
 • παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του,

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2019

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020

 

Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ενιαία επιτροπή που προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επιλογή ανωτάτων στελεχών και προετοιμάζει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά τις αμοιβές των μελών του και των βασικών ανώτατων στελεχών σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Στον Κανονισμό ορίζονται:

 • η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής,
 • οι αρμοδιότητες της Επιτροπής,
 • οι βασικές αρχές και κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος το οποίο ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής σε συνεδρίαση της κατόπιν συγκρότησης της Επιτροπής σε σώμα. 

Τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής αναφορικά με την επιλογή και αξιολόγηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αποτυπώνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η υποβολή προτάσεων για την πολιτική πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
 • Η διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Η αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (τουλάχιστον σε ετήσια βάση) και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.
 • Η αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους, καθώς και μεταξύ των φύλων, και με βάση την αξιολόγηση να περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση των κενών θέσεων.
 • Συμβολή στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Συμβολή στην περιοδική αξιολόγηση της Πολιτικής Καταλληλότητας λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές εξελίξεις, βέλτιστες πρακτικές και λοιπά πορίσματα / προτάσεις της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της όπου απαιτείται.
 • Συνδρομή στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του και σχετική ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.
 • Εξέταση της ανεξαρτησίας των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων ως προς τις ενδεδειγμένες αλλαγές.
 • Εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο της επανεκλογής ή μη των υφισταμένων μελών και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήξη της θητείας τους.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις