Συνολικός αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.2.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «IKTINOΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφο 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 4.2.2020, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.2.2020, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας είναι 114.320.400. Από τις μετοχές αυτές δικαίωμα ψήφου έχουν οι 113.830.484 μετοχές καθότι οι υπόλοιπες 489.916 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις