Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων / Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας βάσει του ν. 3556/2007

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, το συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο, κ. Γεώργιος Βαδιάκας (σύζυγος του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Αναστασίας Χαϊδά),  στις 07-12-2022, προέβη σε αγορά 52.994 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 26.444,01 ευρώ.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις